Small Vases

Leilani Vase

$29.00

Poppy Vase

$32.00

Juniper Vase

$29.00

Olive Vase

$32.00

Azalea Vase

$32.00

Willow Vase

$29.00